Anna Dymna

Katowice, 16.02.2021. Nagrodzona nagrod¹ im. Kazimierza Kutza aktorka Anna Dymna (C) podczas gali wrêczenia tej nagrody, 16 bm. w Teatrze Œl¹skim w Katowicach. Nagroda upamiêtnia wybitnego, zmar³ego w 2018 r. œl¹skiego re¿ysera, a jednoczeœnie honoruje wskazanego przez jury twórcê za wybitne dokonania artystyczne, które odgrywaj¹ istotn¹ rolê w aktualnej debacie publicznej, przyczyniaj¹c siê do budowania spo³eczeñstwa demokratycznego i tolerancyjnego. W za³o¿eniu ma promowaæ artystów, którzy ³¹cz¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ ze spo³ecznym zaanga¿owaniem, prezentuj¹c postawê blisk¹ patronowi nagrody – Kazimierzowi Kutzowi. (aldg) PAP/Hanna Bardo

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.