kopalnia

Ruda Œl¹ska, 19.12.2016. Chodnik na poziomie 840 metrów w kopalni w Rudzie Œl¹skiej, 19 bm. Kosztem ponad 52 mln z³, dwie czêœci kopalni Ruda w Rudzie Œl¹skiej: Pokój i Bielszowice zyska³y podziemne po³¹czenie, dziêki któremu wêgiel z Pokoju transportowany jest do Bielszowic. W efekcie eksploatacja ma byæ tañsza, a kopalnia pozbêdzie siê zbêdnego maj¹tku. (ag/mr) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.