po¿ar w Biebrzañskim Parku Narodowym

Wroceñ, 22.04.2020. Po¿ar w Biebrzañskim Parku Narodowym, 22 bm. w pobli¿u wsi Wroceñ. Jak szacuj¹ pracownicy parku po¿ar, w tzw. basenie œrodkowym Biebrzañskiego Parku Narodowego, obj¹³ ju¿ blisko 4 tysi¹ce hektarów. Stra¿acy, stra¿ leœna, pracownicy parku i ¿o³nierze WOT wci¹¿ walcz¹ z ogniem. U¿ywane s¹ cztery samoloty i œmig³owiec. Ogieñ zauwa¿ono 19 bm. Po ugaszeniu wybuch³ ponownie, 20 bm. rano. Akcjê utrudnia wiatr, który wieje ze zmiennych kierunków. (ar/doro) PAP/Artur Reszko

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.