Znicze przy Dworze Artusa na D³ugim Targu

Gdañsk, 14.01.2019. Znicze przy Dworze Artusa na D³ugim Targu w Gdañsku, 14 bm. gdzie odby³ siê „Wiec Przeciwko Nienawiœci i Przemocy” poœwiêcony pamiêci zmar³ego prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza. Prezydent Pawe³ Adamowicz zosta³ zaatakowany przez no¿ownika podczas gdañskiego fina³u WOŒP, w niedzielê 13 bm., zmar³ w szpitalu w poniedzia³ek po po³udniu. (cat)
PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.