komunikacja miejska

Warszawa, 03.03.2017. Komunikacja miejska w centrum Warszawy, 3 bm. Miasto zapowiedzia³o wprowadzenie od 1 czerwca br. zmian w taryfie przewozowej – mniej za podró¿owanie komunikacj¹ miejsk¹ zap³ac¹ osoby korzystaj¹ce z biletów d³ugookresowych wa¿nych w strefach 1. i 2., powróci bilet trzydniowy, pojawi siê tak¿e tzw. bilet konferencyjny. (zuz) PAP/Pawe³ Supernak ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Warszawa/ Miasto wprowadzi zmiany w taryfie biletowej***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.