Kazimierz Kujda

Poznañ, 23.10.2018. Prezes Zarz¹du NFOŒiGW Kazimierz Kujda podczas konferencji prasowej Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, 23 bm. w Poznaniu. Miêdzynarodowe Targi Ochrony Œrodowiska Pol-Eco System rozpoczê³y siê 23 bm. w Poznaniu. Ofertê przedstawi¹j¹ przedstawiciele bran¿ recyklingu, odnawialnych Ÿróde³ energii, rewitalizacji i rekultywacji, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ochrony powietrza. W sumie zaprezentuje siê 300 wystawców z 9 krajów. (mr) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.