gabinet

Gdañsk, 18.01.2019. Pusty gabinet zmar³ego prezydenta miasta Paw³a Adamowicza w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku, 18 bm. Prezydent Pawe³ Adamowicz zosta³ zaatakowany przez no¿ownika podczas gdañskiego fina³u WOŒP, w niedzielê 13 bm., zmar³ w szpitalu dzieñ póŸniej, 14 bm.(pkus) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.