Borys Budka

Gdañsk, 14.01.2021. Przewodnicz¹cy PO Borys Budka podczas konferencji prasowej przed Europejskim Centrum Solidarnoœci w Gdañsku, 14 bm. Konferencja dotyczy³a œledztwa ws. zabójstwa prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza. 13 stycznia 2019 r. prezydent Gdañska zosta³ ciê¿ko raniony no¿em podczas miejskiego fina³u WOŒP. Napastnikiem okaza³ siê Stefan W. Pawe³ Adamowicz w bardzo ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala, gdzie zmar³ nastêpnego dnia. (mr) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.