Przemys³aw Czarnek

Warszawa, 05.01.2021. Minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek podczas inauguracji zajêæ edukacyjnych w sali edukacyjnej G³ównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, 5 bm. dot. bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Prowadzone online zajêcia s¹ przeznaczone dla dzieci uczestnicz¹cych w pó³koloniach organizowanych w szko³ach podstawowych. (olm) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.