Przemys³aw Czarnek

Warszawa, 06.02.2021. Minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek (na ekranie) podczas wyst¹pienia inauguruj¹cego dzia³alnoœæ Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrzeœcijañsko-Spo³ecznego, 6 bm. w siedzibie resortu w Warszawie. (kf) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.