pusta klasa

Przemyœl, 09.11.2020. Koronawirus w Polsce. Pusta Szko³a Podstawowa nr 15 w Przemyœlu, 9 bm. W zwi¹zku ze wzrostem liczby zachorowañ na koronawirusa, nauka zdalna w szko³ach podstawowych i œrednich zosta³a przed³u¿ona do 29 bm. Od poniedzia³ku, 9 bm. zdalnie ucz¹ siê równie¿ uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych. (aldg) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.