Do czwartku ponowne uzgodnienia zmienionego projektu ws. pracy zdalnej

- Reklama -

Po pierwszych uzgodnieniach międzyresortowych w projekcie uwzględniono część uwag. Przede wszystkim doprecyzowano, że miejscem wykonywania pracy zdalnej będzie miejsce wskazane przez pracownika każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, co do zasady będzie to miejsce zamieszkania pracownika lub inne wybrane przez niego miejsce, na które pracodawca wyraził zgodę.

Poszerzono listę przesłanek zobowiązujących pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej o osoby sprawujące opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca będzie mógł odmówić ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy będzie musiał poinformować pracownika w ciągu 7 dni roboczych (w pierwotnej wersji projektu 5 dni).

Wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe na polecenie pracodawcy, np. w czasie epidemii, stanu klęski żywiołowej lub z powodu siły wyższej, gdy zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie jest czasowo możliwe. Dodano zapis, że pracownik będzie musiał złożyć wcześniej oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

W nowej wersji projektu wydłużono możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie (na wniosek pracownika) z 12 do 24 dni w roku. Jak wskazano w uzasadnieniu, przykładem wykorzystania instytucji okazjonalnej pracy zdalnej może być konieczność opieki nad członkiem rodziny czy potrzeba wyjazdu do innej miejscowości w celu załatwienia spraw osobistych.

Zmianie uległy też zapisy dotyczące postępowania w razie wypadku przy pracy zdalnej. Zaproponowano, by termin dokonania oględzin miejsca wypadku był uzgadniany z pracownikiem lub jego domownikiem, jeśli stan pracownika nie będzie pozwalał na uzgodnienie tego terminu. W pierwotnej wersji była mowa o tym, że zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej oznacza wyrażenie przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku.

Komentując nową wersję projektu ekspertka BCC ds. prawa pracy Edyta Defańska-Czujko zwróciła uwagę, że w dalszym ciągu nieprecyzyjne pozostają zapisy dotyczące wypłaty dodatkowych świadczeń finansowych związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Jej zdaniem, zmienionemu projektowi brakuje szczegółowości, której mają prawo oczekiwać pracodawcy. „Jeśli projekt nie ulegnie dalszym zmianom, wygląda na to, że spora odpowiedzialność spadnie na pracodawców, którzy będą musieli uregulować wiele kluczowych zagadnień wewnętrznie, poszukując przy tym najbardziej optymalnych rozwiązań” – stwierdziła.

Zgodnie z projektem, uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia. Pracodawca będzie zobowiązany pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych) oraz zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia. (PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec

kmz/ drag/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -