budynek WUM

Warszawa, 04.01.2020. Koronawirus w Polsce. Budynek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 4 bm. WUM poinformowa³ w ubieg³ym tygodniu, ¿e z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które – niezale¿enie od etapu zerowego szczepieñ obejmuj¹cego personel medyczny – otrzyma³ od Agencji Rezerw Materia³owych i które musia³y byæ wykorzystane do koñca roku, zaszczepi³ m.in. 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodzi³y siê zostaæ ambasadorami powszechnej akcji szczepieñ. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.