Wis³a

Wrzawy, 21.12.2020. Rzeka Wis³a w miejscowoœci Wrzawy (gm. Gorzyce), 21 bm. Zakoñczono inwestycje przeciwpowodziowe na Wiœle i Sanie w województwie podkarpackim. Przedsiêwziêcie realizowane by³o przez Pañstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ze œrodków bud¿etu pañstwa, Banku Œwiatowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wis³y. (sko) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.