Strona główna Gaz-System: sąd umorzył odwołanie EuRoPol Gaz ws. taryfy SGT na 2021 r. Inauguracja budowy miêdzysystemowego po³¹czenia gazowego Polska - S³owacja

Inauguracja budowy miêdzysystemowego po³¹czenia gazowego Polska – S³owacja

Bóbrka, 06.09.2019. Uroczystoœæ w Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce, 6 bm. gdzie zainaugurowano budowê miêdzysystemowego po³¹czenia gazowego Polska – S³owacja. Projekt po³¹czenia gazowego obejmuje: rozbudowê wewnêtrznej sieci przesy³owej w po³udniowo-wschodniej Polsce, budowê wêz³a gazowego w Strachocinie oraz stacji pomiarowej w pobli¿u granicy polsko-s³owackiej. Inwestycja jest realizowana przez polskiego operatora systemu przesy³owego Gaz-System oraz s³owacki Eustream. (soa) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.