racownicy zak³adu energetycznego usuwaj¹ awariê

Sêdek (Œwiêtokrzyskie), 18.01.2010. Pracownicy zak³adu energetycznego usuwaj¹ awariê sieci skuwaj¹c lód z przewodów i stawiaj¹c nowe s³upy w okolicach Sêdka (Œwiêtokrzyskie), 18 bm. Pod ciê¿arem lodu przewróci³o siê w tej okolicy kilkanaœcie s³upów energetycznych. (pie) PAP/Piotr Polak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.