wyremontowana droga

Hadle Kañczudzkie, 04.02.2021. Wyremontowana droga w Hadlach Kañczudzkich, 4 bm. Kilka miesiêcy po ubieg³orocznej powodzi w gminie Jawornik Polski w powiecie przeworskim naprawiono wiêkszoœæ szkód. Odbudowano zerwane mosty i zniszczone drogi. By³o to mo¿liwe dziêki rz¹dowym dotacjom oraz wsparciu samorz¹dów z ca³ej Polski. (dd/awol) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.