Hanna Gill-Pi¹tek, Micha³ Kobosko, Anatol Michnawiec

Warszawa, 07.02.2021. Pos³anka niezrzeszona Hanna Gill-Pi¹tek (4L), bia³oruski dzia³acz polityczny i spo³eczny aktywny na Bia³orusi i w Polsce Anatol Michnawiec (2L) oraz wiceprezes stowarzyszenia Polska 2050 Micha³ Kobosko (3L) podczas spotkania z przedstawicielami bia³oruskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego, reprezentuj¹cymi Centrum Bia³oruskiej Solidarnoœci oraz Inicjatywê Wolna Bia³oruœ, 7 bm. w Warszawie. Dzieñ Solidarnoœci z Bia³orusi¹ zosta³ ustanowiony przez Swiat³anê Cichanousk¹, liderkê bia³oruskiej opozycji. (kf) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.