Maria Mirecka-Loryœ

Gdynia, 01.10.2017. Nagrodzona „Drzwiami do Wolnoœci” – wyró¿nieniem „za odwagê oraz poœwiêcenie” dla bohaterów drugiego planu, wspieraj¹cych dzia³aczy podziemia niepodleg³oœciowego oraz solidarnoœciowego, kpt. Maria Mirecka-Loryœ, podczas gali fina³owej Festiwalu Filmowego Niepokorni Niez³omni Wyklêci, wieczorem 30 wrzeœnia br. (rj/awol) PAP/Roman Jocher

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.