Artur Soboñ

Katowice, 13.01.2021. Wiceminister Aktywów Pañstwowych Artur Soboñ podczas wypowiedzi dla mediów przed kolejn¹ tur¹ rozmów na temat umowy spo³ecznej, w siedzibie Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, 13 bm. Dokument okreœli szczegó³y zaplanowanej wstêpnie na najbli¿sze trzy dekady transformacji górnictwa wêgla kamiennego, prowadz¹cej do zamkniêcia kopalñ. (aldg) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.