Szymon Ho³ownia

Warszawa, 28.01.2021. Lider Ruchu Polska 2050 Szymon Ho³ownia podczas konferencji prasowej, 28 bm. w Warszawie. Na konferencji przedstawiono kompleksow¹ listê rozwi¹zañ, s³u¿¹cych uporz¹dkowaniu relacji miêdzy pañstwem a Koœcio³em. (sko) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.