œnieg

Wujskie, 08.01.2021. Œlady butów na œwie¿ym œniegu w rejonie miejscowoœci Wujskie (woj. podkarpackie), 8 bm. Wed³ug synoptyków w ca³ej Polsce nale¿y spodziewaæ siê opadów œniegu. Z dnia na dzieñ bêdzie równie¿ coraz ch³odniej. (dd/jm) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.