zima

Wujskie, 08.01.2021. Oœnie¿one drzewa w rejonie miejscowoœci Wujskie, 8 bm. Wed³ug synoptyków w ca³ej Polsce nale¿y spodziewaæ siê opadów œniegu. Z dnia na dzieñ bêdzie równie¿ coraz ch³odniej. (dd/doro) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.