Siedziba IPN

Warszawa, 21.03.2014. Siedziba IPN, 21 bm. IPN uzyska³ testament Ericha Kocha – jednego z najbardziej okrutnych i brutalnych dygnitarzy nazistowskiej III Rzeszy. Testament jest krótk¹ histori¹ jego funkcji publicznych w hitlerowskich Niemczech, pisan¹ dla rodziny w polskim wiêzieniu w 1967 r. Dokument sk³ada siê z dziewiêciu luŸnych, dwustronnie zapisanych kart formatu A4; zosta³ napisany pismem odrêcznym w jêzyku niemieckim. W³aœcicielem testamentu okaza³ siê kolekcjoner z Barczewa – mi³oœnik starych dokumentów i autor ksi¹¿ek o tematyce historycznej. Kolekcjoner, który prosi³ o anonimowoœæ, zgodzi³ siê na nieodp³atne przekazanie testamentu do zasobu archiwalnego Instytutu. (rg/soa)
PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.