Szczepienie Modern¹ w Szpitalu Po³udniowym

Warszawa, 11.02.2021. Zdjêcie ilustracyjnie. Szczepienie Modern¹ w Szpitalu Po³udniowym, 11 bm. Szczepionka COVID-19 Moderna zawiera cz¹steczkê zwan¹ informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania bia³ka z SARS-CoV-2, wirusa wywo³uj¹cego COVID-19. Wakcyna nie zawiera samego wirusa i nie mo¿e powodowaæ COVID-19. (ls/dw) PAP/Leszek Szymañski

***Zdjêcie mo¿e ilustrowaæ wy³¹cznie teksty informuj¹ce o szczepieniach. Zakaz publikacji zdjêcia w kontekœcie negatywnym***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.