Leszek Skiba

Warszawa, 19.12.2019. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba podczas wyst¹pienia nt. bud¿etu pañstwa na 2020 rok, w ramach konferencji „Gospodarka i bud¿et pañstwa 2020”, 19 bm. w Sali Notowañ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. (aldg) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.