Dominik Kolorz

Katowice, 09.02.2021. Przewodnicz¹cy zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœci” Dominik Kolorz (P) w Gmachu Sejmu Œl¹skiego w Katowicach, 9 bm. przed kolejn¹ tur¹ rozmów rz¹du z przedstawicielami strony spo³ecznej na temat przysz³oœci górnictwa wêglowego w Polsce. (ran) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.