Marta Lempart

Warszawa, 29.01.2021. Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart podczas protestu w Warszawie, 29 bm. przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. 27 bm. Trybuna³ Konstytucyjny opublikowa³ uzasadnienie pisemne do wyroku z 22 paŸdziernika ub.r., w którym orzek³ o niekonstytucyjnoœci przepisu dopuszczaj¹cego aborcjê w przypadku du¿ego prawdopodobieñstwa ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu. (aldg) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.