Kościński: wydatki z KPO zwiększą poziom realnego PKB w 2022 r. o 1,2 proc.

Zobacz

- Reklama -

Jak powiedział PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, punktem wyjścia do przyjętej w piątek przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji, były zeszłoroczne wyniki polskiej gospodarki i sektora finansów publicznych. Minister przypomniał, że PKB Polski w zeszłym roku skurczyło się o 2,7 proc., co oznaczało pierwszą recesję w nowoczesnej Polsce.

„Ale na tle Europy to był dość dobry wynik, bo o połowę niższy niż średnia dla Europy, która wyniosła 6,2 proc. Również poziom bezrobocia w Polsce mamy jeden z najniższych w UE. To dobra podstawa do szybkiego wzrostu gospodarczego” – ocenił.

Dodał, że w tym roku resort finansów wrócił do standardu, zgodnie z którym APK jest przyjmowana wspólnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa w horyzoncie trzyletnim. W zeszłym roku, ze względu na wybuch pandemii, odstąpiono od tej praktyki i WPFP nie uchwalono.

„Zgodnie z naszymi prognozami, PKB w tym roku wzrośnie o 3,8 proc., w przyszłym roku przyspieszy do 4,3 proc., w 2023 r. spodziewamy się wzrostu gospodarczego w wysokości 3,7 proc. i 3,5 proc. w 2024 r.” – poinformował szef resortu finansów.

Minister zaznaczył, że prognoza ta nie uwzględnia pozytywnego wpływu na polską gospodarkę wydatków w ramach KPO. „Szacujemy, że realizacja KPO spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2 proc. w roku 2022” – powiedział minister.

Wyjaśnił, że pieniędzy z KPO nie wzięto pod uwagę, ponieważ w tej chwili nie wiadomo dokładnie, kiedy zaczną one napływać do Polski – prawdopodobnie pod koniec tego roku – oraz kiedy zaczną być wydawane. Istotny wpływ tych środków na PKB zobaczymy dopiero w przyszłym roku – zaznaczył Kościński.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez ministra, inflacja w tym roku prognozowana jest na poziomie 3,1 proc., w 2022 r. – 2,8 proc., 2023 r. w wysokości 2,6 proc.

Minister przypomniał, że zeszły rok zakończyliśmy deficytem na poziomie 7 proc. PKB, natomiast prognoza z APK mówi o deficycie na poziomie 6,9 proc. na koniec 2021 r.

„Komisja Europejska zgodziła się, a nawet zaleca, by ciągle wspierać gospodarkę. Od przyszłego roku zakładamy, że nie będzie potrzebne wsparcie gospodarki w takim wymiarze jak dotychczas, w związku z czym przewidujemy spadek deficytu do 4,2 proc., w 2023 r. dalszy spadek do 3,2 proc. i 2024 r. – do 2,5 proc.” – poinformował minister.

Zaznaczył, że to przełoży się na dane o długu. MF przewiduje, że na koniec tego roku dług publiczny wyniesie 60 proc. PKB, wobec 57,5 proc. na koniec zeszłego roku. Rok 2022 zamknie się długiem w wysokości 59,2 proc. PKB, rok 2023 – 58,7 proc. PKB, a 2024 – 57,9 proc. PKB.

„Na dług Polski trzeba patrzeć względem tego, co się dzieje w całej Europie. Mimo wzrostu do 57,5 proc. na koniec zeszłego roku, to i tak jest to znacznie niżej niż średnia dla całej UE, gdzie dług wynosi ponad 90,7 proc., a dla strefy euro ponad 98 proc.” – powiedział.

Szef resortu finansów zapowiedział zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej, które są spójne z podejściem Komisji Europejskiej. To zmiany w klauzulach wyjścia i powrotu, dzięki czemu konsolidacja budżetowa zostanie przesunięta na 2023 r. „Aby wzmocnić regułę i jej dyscyplinujący wpływ na finanse publiczne w kolejnych latach, SRW zostanie rozszerzona o wydatki państwowych funduszy celowych” – zapowiedział rozmówca PAP.

Kościński wyjaśnił ponadto, że Polska stara się przyspieszyć dyskusję na forum UE na temat unijnych reguł fiskalnych. W APK postuluje, aby uwzględnić w niej kwestię, czy wydatki na obronność powinny być ujmowane w regułach unijnych. „Uważamy, że wydatki na obronę powinny być poza unijnymi regułami fiskalnymi” – powiedział. Podkreślił, że istnieją znaczne różnice w obciążeniu budżetów poszczególnych państw członkowskich wydatkami na cele militarne, a wszyscy jednakowo korzystamy ze wspólnego dobra, jakim jest bezpieczeństwo na terenie całej UE.

Pytany o priorytety polityki fiskalnej i gospodarczej resortu finansów w najbliższych latach minister oświadczył, że ma nadzieję, że z budżetu coraz mniej środków będzie płynęło na ratowanie firm, miejsc pracy, a coraz więcej na pobudzanie gospodarki, co pozwoli ją jak najszybciej rozkręcić.

„Zakładamy, że silny wpływ na nasze PKB i tym samym na finanse publiczne będzie miała konsumpcja prywatna. Ważnym składnikiem naszego wzrostu będą też inwestycje publiczne – plan w tym zakresie przedstawi premier Mateusz Morawiecki w Nowym Ładzie. Mam nadzieję, że inwestycje publiczne pociągną za sobą te prywatne, co pozwoli wzmocnić i ustabilizować wzrost polskiej gospodarki w tym roku i w następnych latach” – powiedział minister.

Dodał, że nie mniej istotną rolę będą odgrywać także fundusze europejskie, które wpłyną na wzrost konkurencyjności polskich firm, aby mogły skutecznie walczyć na rynkach międzynarodowych.

Według ministra finansów wzrost gospodarczy będzie się wiązał z rosnącymi wpływami podatkowymi budżetu, a tym samym zarówno deficyt, jak i dług będą spadać. „Nie mamy w planach zwiększania podatków tylko uzyskiwanie wyższych przychodów dzięki wzrostowi gospodarczemu” – wyjaśnił Kościński.

Zaznaczył, że mimo recesji w zeszłym roku luka VAT spadła z 12,1 proc. w 2019 r. do – jak szacuje MF – 10,8 proc. w 2020 r. „Spodziewamy się, że ten trend spadkowy zostanie utrzymany. Wdrażamy różne instrumenty, które uszczelnią system i wpłyną korzystnie na gospodarkę” – zaznaczył minister.

Zgodnie z informacją MF, przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

W Polsce program stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa opracowanego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -