Tadeusz Koœciñski

Warszawa, 07.10.2020. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Koœciñski na sali obrad podczas 18. posiedzenia Sejmu w Warszawie, 7 bm. W porz¹dku dziennym znalaz³o siê m.in. pierwsze czytanie rz¹dowego projektu ustawy bud¿etowej na rok 2021. (wo/awol) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.