wystawa szopek

Bytom, 15.12.2016. Tradycyjne œl¹skie szopki, zwane betlejkami, zgromadzono na wystawie „Œlonsko betlyjka” w Muzeum Górnoœl¹skim w Bytomiu, 15 bm. Zazwyczaj niewielkich rozmiarów œl¹ska betlejka sk³ada siê z drewnianej konstrukcji przypominaj¹cej sza³as oraz z figur. Jej centralny punkt stanowi ¿³óbek z dzieci¹tkiem, przy którym czuwaj¹ Maryja i Józef, towarzysz¹ im Trzej Królowie, pastuszkowie oraz zwierzêta. Na wystawie prezentowane s¹ betlejki ze zbiorów Muzeum Górnoœl¹skiego, z których najstarsza zosta³a wykonana na prze³omie XIX i XX wieku, a najm³odsze – w latach 90. ubieg³ego stulecia. Dla porównania zwiedzaj¹cy zobacz¹ równie¿ kilka szopek przygotowanych przez górali oraz szopkê krakowsk¹. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 2 lutego. (mr) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.