Spó³dzielnia Mleczarska Mlekowita

Wysokie Mazowieckie 03.12.2015 Spó³dzielnia Mleczarska Mlekowita jest Liderem polskiego mleczarstwa oraz najwiêkszym eksporterem produktów mleczarskich w Polsce. Posiada 15 zak³adów produkcyjnych i 29 w³asnych centrów dystrybucyjnych. W tym roku rozpoczê³a budowê fabryki proszków mlecznych w centrali grupy. W 2015 roku kupi³a fabrykê w Baranowie wyspecjalizowan¹ w produkcji serów pleœniowych – jest to pierwsza transakcja, w której polska spó³dzielnia przejmuje czêœæ niemieckiego przedsiêbiorstwa. ar/soa PAP/Artur Reszko

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.