akcja gaœnicza

Kraków, 07.02.2021. Akcja gaœnicza po¿aru w archiwum urzêdu miasta, 7 bm. w Krakowie. 25 zastêpów stra¿y wci¹¿ walczy z po¿arem, który wybuch³ w sobotê 6 bm. wieczorem. Sytuacja jest trudna, g³ównie z uwagi na ograniczon¹ przestrzeñ, w której poruszaj¹ siê stra¿acy. Akcja potrwaæ mo¿e jeszcze kolejnych kilkanaœcie godzin. (kf) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.