rehabilitacja

G³ucho³azy, 23.10.2020. Koronawirus w Polsce. Pilota¿owy oœrodek dla pacjentów po przebytym zaka¿eniu koronawirusem, 23 bm. w szpitalu MSWiA w G³ucho³azach. Opolski oddzia³ NFZ jako jedyny w kraju rozpocz¹³ wdra¿anie specjalnego cyklu rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie, spowodowanej wirusem SARS-Cov-2. Pilota¿ ma na celu przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej, ukierunkowanego na remisjê choroby, poprawê wydolnoœci wysi³kowej i kr¹¿eniowej, sprawnoœci oddechowej, si³y miêœniowej i ogólnej sprawnoœci fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. (mr) PAP/Maciej Kulczyñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.