¿ubry

Muczne, 30.12.2018. ¯ubry w zagrodzie pokazowej w Mucznem, 30 bm. Wed³ug tegorocznych szacunków Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie, w Bieszczadach na wolnoœci ¿yje ponad 500 ¿ubrów. Pierwsze ¿ubry sprowadzono tutaj w 1963 roku. Nale¿¹ do rasy bia³owiesko-kaukaskiej. S¹ potomkami ¿ubra z Kaukazu i samic bytuj¹cych w ogrodach zoologicznych i zwierzyñcach prywatnych. (dd/mr) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.