Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Adamowicz

Gdañsk, 13.01.2021. Prezydent Gdañska Aleksandra Dulkiewicz (C) oraz brat zmar³ego Paw³a Adamowicza Piotr Adamowicz (C-L) podczas z³o¿enia kwiatów przy tablicy upamiêtniaj¹cej nie¿yj¹cego prezydenta Gdañska przy Z³otej Bramie w Gdañsku, 13 bm. Trwaj¹ uroczystoœci upamiêtniaj¹ce drug¹ rocznicê œmierci prezydenta Paw³a Adamowicza. (amb) PAP/Marcin Gadomski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.