Tomasz Grodzki

Warszawa, 22.12.2020. Marsza³ek Senatu RP Tomasz Grodzki podczas konferencji prasowej, 22 bm. w Sejmie w Warszawie. Konferencja dotyczy³a projektu specustawy odszkodowawczej, która okreœli podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat maj¹tkowych powsta³ych w nastêpstwie ograniczenia wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela w czasie stanu epidemii COVID-19. (sko) PAP/Tomasz Gzell

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.