uczniowie

Kraków, 18.01.2021. Koronawirus w Polsce. Szko³a Podstawowa nr 73 Zespo³u Szkó³ i Placówek Centrum dla Niewidomych i S³abowidz¹cych w Krakowie, 18. bm. po powrocie uczniów trzech pierwszych klas z ferii zimowych. Od dzisiaj do szkó³ wracaj¹ uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych i szkó³ podstawowych specjalnych. Powrót bêdzie odbywa³ siê w re¿imie sanitarnym. (³g/dw) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.