MF: limit zapisany w rozporządzeniu o przedłużeniu terminów stosuje się oddzielnie do każdego źródła przychodów

Udostępnij

Ministerstwo Finansów opublikowało w piątek na swoich stronach internetowych objaśnienia, dotyczące stosowania rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak wskazał resort w objaśnieniach, przedłużenie terminów wynikające z rozporządzenia ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wydłuża terminy pobrania i przekazania części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Dotyczy także przychodów z emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Objęte nim są także umowy zlecenia.

„Rozporządzenie nie zmienia zasad opodatkowania, w tym zasad poboru zaliczek na podatek, określonych w ustawie PIT, a jedynie przesuwa w czasie terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek. Rozporządzenie określa, w jakiej sytuacji płatnik nie pobierze części zaliczki miesięcznej oraz w jakim miesiącu ma ona zostać pobrana i przekazana” – podano w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.

Jak zaznaczono, rozporządzenie dotyczy przychodów wypłacanych przez płatników będących zakładami pracy, organami rentowymi oraz zleceniodawcami. Ma ono zastosowanie, gdy miesięczne przychody uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł. Przy czym – jak stwierdzono w objaśnieniach, „limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów”.

Resort finansów podał przykłady działania rozporządzenia. W jednym z przykładów opisanych w objaśnieniach, jest sytuacja, w której podatnik otrzymał w lutym trzy wypłaty ze stosunku pracy (wynagrodzenie, premię i dodatek motywacyjny), każdą w innym terminie, łącznie na kwotę 12 900 zł.

„Podstawą obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek z zastosowaniem rozporządzenia jest miesięczny przychód. Limit przychodów określony w rozporządzeniu (12 800 zł) nie pozwala na jego zastosowanie w sytuacji, gdy miesięczny przychód pracownika go przekracza i wynosi 12 900 zł. Zatem od całości przychodu należy obliczyć zaliczkę z Polskiego Ładu. Każda kolejna wypłata w danym miesiącu musi uwzględniać wcześniejsze, i każda kolejna zaliczka musi uwzględniać wcześniej pobraną. Tym samym w ostatniej liście płac, która spowodowała przekroczenie kwoty przychodu 12 800 zł, należy obliczyć zaliczkę na podatek narastająco od całości dochodu uzyskanego w danym miesiącu i pomniejszyć go o zaliczki pobrane w poprzednich listach płac” – podano w objaśnieniach MF.

Inny przykład dotyczy sytuacji, w której na miesięczny przychód podatnika, otrzymany w trzech różnych dniach, składa się wynagrodzenie za pracę w kwocie 10 000 zł, kwartalna premia 2 800 zł oraz zwolnione z opodatkowania świadczenie pieniężne z ZFŚS w wysokości 1 000 zł. W tej sytuacji łączny miesięczny przychód pracownika ze stosunku pracy wyniósł 13 800 zł. Według MF, w takiej sytuacji płatnik również powinien zastosować rozporządzenie.

„Do limitu przychodów z rozporządzenia uwzględnia się tylko przychody podlegające opodatkowaniu (bez zwolnionych od podatku), czyli 12 800 zł. Otrzymane przez podatnika świadczenie z ZFŚS w wysokości 1 000 zł w całości jest objęte zwolnieniem od podatku i jako takie nie będzie brane pod uwagę przy obliczaniu limitu przychodów” – stwierdzono w wyjaśnieniach MF.

Kolejny przykład resortu obejmuje sytuację, w której podatnik uzyskał w lutym przychód ze stosunku pracy w kwocie 12 000 zł oraz 1 250 zł zasiłku chorobowego wypłaconego przez zakład pracy. Zdaniem MF, w takiej sytuacji należy zsumować kwotę przychodu z pracy z kwotą zasiłku.

„Zarówno przychód ze stosunku pracy, jak i zasiłki z ubezpieczenia społecznego (mimo, że te ostatnie stanowią przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy PIT) zostały wypłacone przez zakład pracy i zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy PIT łącznie stanowią dochód. Rozporządzenie nie zmieniło zasad poboru zaliczek na podatek określonych w art. 31 ustawy PIT. Zatem, ustalając limit określony w rozporządzeniu, należy zsumować obie kwoty. W tym przypadku limit miesięczny przychodu został przekroczony i rozporządzenie nie będzie miało zastosowania. Płatnik pobierze zaliczkę miesięczną według Polskiego Ładu” – wskazało ministerstwo.

Następny przykład, opisany przez resort finansów, dotyczy podatnika, który w kwietniu uzyskał u tego samego płatnika przychody ze stosunku pracy w wysokości 8 500 zł oraz z umowy zlecenia 4 500 zł (łącznie 13 000 zł). Podatnik wiele lat temu złożył PIT-2. Według objaśnień, w jego przypadku również należy zastosować rozporządzenie, mimo że limit miesięczny przychodu został przekroczony.

„(…) w tym przypadku mamy do czynienia z przychodami z dwóch różnych źródeł i dwoma odrębnymi limitami z rozporządzenia. Płatnik występuje też w dwóch różnych rolach, tj. pracodawcy i zleceniodawcy, co oznacza, że oblicza zaliczki na podatek w odmienny sposób” – stwierdziło MF.

W przykładach wskazanych w objaśnieniach MF wskazało także sytuację, w której podatnik w marcu 2022 r. otrzymał dwie wypłaty ze stosunku pracy, jedną z nich 10 marca w kwocie 10 000 zł oraz 27 marca w kwocie 1 200 zł. Przy czym wskazany w przykładzie podatnik 20 marca ukończył 26 lat.

„Ustalając limit przychodów określony w rozporządzeniu, należy brać pod uwagę jedynie przychody podlegające opodatkowaniu. W tym przypadku opodatkowaniu podlega jedynie 1 200 zł i od tej kwoty należy obliczać zaliczki na dwa sposoby” – wskazał resort finansów.

Inna sytuacja, opisana w wyjaśnieniach, dotyczy podatnika, który 7 kwietnia otrzymał wynagrodzenie za marzec w wysokości 7 000 zł, a 28 kwietnia premię kwartalną w kwocie 2 000 zł. 17 kwietnia żona podatnika urodziła ich czwarte dziecko. Najstarsze z pozostałej trójki ma 16 lat. Podatnik złożył pracodawcy 18 kwietnia oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania „ulgi dla rodzin 4+”.

„Czwarte dziecko podatnika urodziło się 17 kwietnia i złożone przez podatnika oświadczenie 18 kwietnia o spełnieniu warunków do zwolnienia od podatku upoważnia płatnika do jego stosowania od tego dnia. Płatnik uwzględnia oświadczenie w tym samym miesiącu lub najpóźniej od następnego miesiąca od otrzymania oświadczenia. Skoro płatnik chce je uwzględnić już w kwietniu, to zwolnienie zastosuje do przychodu wypłaconego po otrzymaniu oświadczenia, czyli do premii w kwocie 2 000 zł, od której już nie pobierze zaliczki na podatek. Płatnik nie koryguje również wcześniej pobranej zaliczki od wynagrodzenia wypłaconego 7 kwietnia” – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Wreszcie w sytuacji, kiedy podatniczka na rencie otrzymuje z organu rentowego zasiłek macierzyński, limit 12 800 zł – według wyjaśnień MF – stosuje się do każdego źródła odrębnie. Jak dodano w wyjaśnieniach, „jest to tym bardziej uzasadnione, że organ rentowy od tych świadczeń oblicza zaliczki na podatek w odmienny sposób”.

Resort wyjaśnił także, ze zwrócona podatnikowi w lutym nadwyżka, pobrana w styczniu przy wyliczaniu zaliczki na podatek, nie stanowi przychodu podatnika, a więc nie wpływa na limit ustalany na potrzeby rozporządzenia i nie należy jej opodatkowywać. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ skr/

Źródło:PAP

Zobacz

Wall Street mocno w górę po dwóch dniach spadków

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy odrabiali straty z dwóch poprzednich dni, a do poprawy nastrojów przyczyniły się dobre dane makro z amerykańskiej gospodarki oraz lepsze od oczekiwań analityków wyniki finansowe spółek.

Dassault Systèmes i Grupa BWM opracowują aplikację do projektowania tłoczników dla nadwozi

Firma Dassault Systèmes poinformowała o współpracy z Grupą BMW, mającej...
- Reklama -

REKLAMA