karetka pogotowia

Warszawa, 04.04.2020. Koronawirus w Polsce. Akcja #zostañwdomu. Karetka pogotowia na warszawskim Ursynowie w sobotni wieczór, 4. bm. W zwi¹zku z wprowadzonym przez rz¹d w Polsce stanem epidemii, odwo³ane zosta³y imprezy masowe, zawieszono zajêcia na uczelniach, w przedszkolach i szko³ach. Nieczynne s¹ muzea, kina, restauracje i bary. Zamkniêto granice dla cudzoziemców i zawieszono miêdzynarodowe pasa¿erskie po³¹czenia lotnicze i kolejowe. Zamkniête zosta³y lasy i parki miejskie oraz narodowe. Obowi¹zuje zakaz wychodzenia z domu z wyj¹tkiem poruszania siê do pracy lub po zakupy. (ls/dw) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.