Aleksander Tarnawski

Baniocha, 10.10.2017. 96-letni Aleksander Tarnawski, pseudonim Up³az – ostatni ¿yj¹cy ¿o³nierz Cichociemnych podczas uroczystoœci, 10 bm. w miejscowoœci Baniocha. Podporucznik Aleksander Tarnawski uczestniczy³ w ods³oniêciu kamienia upamiêtniaj¹cego operacjê „Weller 12” – zrzut cichociemnych pod Gór¹ Kalwari¹ w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 r. (nlat) PAP/Leszek Szymañski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Baniocha/ Rozpoczê³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 73. rocznic¹ operacji „Weller 12″***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.