MKiŚ: pięć miesięcy na odpowiedź i stanowisko względem pozwu Prairie

Zobacz

- Reklama -

Jak podała spółka Prairie, w sporze zarzuca ona, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania (wynikające z obowiązujących traktatów) poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce, co pozbawia spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce.

W środę rano spółka Prairie podała w komunikacie, że w ramach toczącego się międzynarodowego postępowania arbitrażowego przeciwko Polsce na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE) oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska (BIT), łącznie zwanych traktatami, złożyła pozew w postępowaniu arbitrażowym z tytułu BIT, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln funtów brytyjskich, oszacowanego przez wynajętych zewnętrznych ekspertów.

Roszczenie to ma obejmować wycenę wartości szkód i utraconych przez spółkę Prairie zysków, związanych z kopalniami Jan Karski i Dębieńsko, a także naliczone odsetki związane z ewentualnymi odszkodowaniami.

„W sporze spółka Prairie zarzuca, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce, co skutecznie pozbawia spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce” – napisano w komunikacie Prairie.

Dodano, że w lutym 2019 r. spółka formalnie powiadomiła rząd RP, że istnieje spór inwestycyjny między nią a rządem RP. W zawiadomieniu spółka wezwała rząd RP do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu i wskazała na prawo spółki Prairie do poddania sporu międzynarodowemu arbitrażowi w przypadku, gdyby spór nie został rozwiązany polubownie.

„Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło do polubownego rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Rząd RP odmówił udziału w rozmowach dotyczących sporu, w związku z czym spółka kontynuowała dotychczas postępowanie w sprawie roszczenia” – wskazała spółka Prairie.

„Spór inwestycyjny spółki Prairie z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkiem, przy czym międzynarodowe media szeroko informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce uległy pogorszeniu od czasu zmiany rządu w 2015 r.” – skomentowała Prairie w komunikacie.

„Efektem tego jest rosnąca liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych kierowanych przeciwko Polsce w sektorach surowców naturalnych i energii, w których roszczenia odszkodowawcze wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmujących między innymi spółki Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i InvEnergy (farmy wiatrowe)” – dodała spółka.

W odpowiedzi na prośbę o komentarz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (jako polski organ koncesyjny w zakresie m.in. wydobycia kopalin ze złóż) poinformowało w przesłanym PAP komunikacie, że „7-8 września 2020 r. zostały złożone wezwania na arbitraż przez PDZ HOLDINGS PTY LTD oraz PDZ (UK) Ltd i PD Co Holdings (spółki z grupy Prairie Mining – PAP)”.

„Postawione przez spółki zarzuty dotyczą projektów realizowanych przez PD Co sp. z o.o. na Lubelskim Zagłębiu Węglowym (projekt Jan Karski – złoże węgla kamiennego Lublin) oraz kopalni węgla kamiennego Dębieńsko na Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, którą spółka Prairie Mining Limited kupiła w 2016 r.” – podało ministerstwo klimatu.

„W przypadku projektu Jan Karski w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych, koncesje na obszar złoża K-6-7 (część centralna złoża Lublin – powstałego w wyniku scalenia przez Prairie Mining historycznych złóż udokumentowanych w kat. C1+C2 przez Skarb Państwa) udzielono LW Bogdanka S.A. Taka decyzja spowodowała, iż projekt Jan Karski stał się niemożliwy do uzasadnionej ekonomicznie realizacji” – napisało MKiŚ.

„Natomiast w przypadku projektu Dębieńsko, Prairie Mining w październiku 2016 r. przejęło spółkę NWR Karbonia S.A. Spółka ta posiadała od dnia 24 czerwca 2008 r. koncesję nr 8/2008 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża +Dębieńsko 1+ udzieloną na okres 50 lat z prawie 10-letnim terminem rozpoczęcia działalności tj. do 1 stycznia 2018 r.” – napisano w komunikacie resortu.

„Spółka w grudniu 2016 r. wystąpiła o zmianę tej koncesji w przedmiocie przedłużenia terminu rozpoczęcia działalności o kolejne 7 lat. Organ koncesyjny odmówił zmiany koncesji we wnioskowanym zakresie” – dodało MKiŚ.

„W dniu 3 czerwca 2021 r. PDZ Holdings Pty Ltd złożyło do Trybunału Arbitrażowego pozew przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Strona polska ma 5 miesięcy na odpowiedź i zajęcie stanowiska względem pozwu” – skonkludował resort. (PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ mmu/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -