bukiety z kwiatów

Kraków, 15.08.2017. Cudowna Moc Bukietów na Ma³ym Rynku w Krakowie, 15 bm. w Œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: bukiet tradycyjny, bukiet florysty i ma³y bukiet. Bukiety tradycyjne musz¹ mieæ w swoim œrodku jab³ko na patyku, w bukiecie florysty liczy siê technika wykonania a kategoria bukiet ma³y jest przeznaczona dla dzieci do 13. roku ¿ycia. Bukiety we wszystkich kategoriach musz¹ zawieraæ wy³¹cznie roœliny pochodz¹ce z lasów, ³¹k i ogrodów, ze szczególnym uwzglêdnieniem zió³ oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a tak¿e ga³¹zek. (nlat) PAP/Stanis³aw Rozpêdzik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.