MZ opublikowało projekt uchwały w sprawie rozwoju systemu ochrony zdrowia

Zobacz

- Reklama -

Dokument identyfikuje główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

„Projektowany dokument strategiczny ma stanowić kontynuację dokumentu strategicznego o nazwie +Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne+, który przedstawiał długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji w latach 2014-2020” – poinformowali autorzy uzasadnienia.

Zdaniem autorów za koniecznością opracowania kolejnej edycji „Policy Paper” i za konsekwentnym wdrażaniu działań mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia przemawiają również wskaźniki epidemiologiczne.

Według nich sytuacja zdrowotna w Rzeczypospolitej Polskiej i jej uwarunkowania ulegają systematycznej poprawie. „Niemniej umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej (UE), a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie” – ocenili.

Jako przyczynę tego stanu autorzy podali obciążenie społeczeństwa chorobami cywilizacyjnymi wynikającymi przede wszystkim z niewłaściwego stylu życia, a także zagrożenie ich dalszym rozprzestrzenianiem się.

„Nie od dziś wiadomo, że znacznej części przewlekłych chorób cywilizacyjnych można skutecznie zapobiegać, co jest możliwe dzięki odpowiednio zaplanowanej i wdrożonej profilaktyce zdrowotnej. Koszty leczenia następstw chorób cywilizacyjnych kilkudziesięciokrotnie przekraczają wydatki przeznaczane na profilaktykę tych chorób” – zastrzegli.

Autorzy uzasadnienia podkreślili, że zdrowie jest nie tylko warunkiem zachowania aktywności społecznej czy ekonomicznej, ale przede wszystkim jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia.

„Zwiększenie długości życia w zdrowiu wpływa ostatecznie na poprawę jego jakości. Zdrowie jest także istotnym warunkiem rozwoju gospodarczego, gdyż zdrowe społeczeństwo przekłada się na większą produktywność oraz dłuższą aktywność zawodową” – stwierdzili.

Poinformowali, że w Polsce od lat podejmowane są działania mające na celu poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

„Mimo prób reformowania systemu ochrony zdrowia w okresie 2015–2019 wciąż dostrzec można ograniczoną poprawę w zakresie dostępności świadczeń zdrowotnych. Ten brak poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych wynika nie tylko z wciąż zbyt niskiego finansowania ochrony zdrowia, ale też z procesów demograficznych (nieuchronnego starzenia się społeczeństwa)” – czytamy w uzasadnieniu.

Według jego autorów w ochronie zdrowia „mamy do czynienia z narastającymi brakami kadrowymi i starzeniem się kadr”. „Problemy w sektorze pogłębiła nieefektywność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz niekontrolowany rozwój najdroższej formy opieki, tj. szpitalnictwa. Towarzyszy temu nieefektywność całego systemu wskutek jego dyskoordynacji i dezorganizacji. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że polski system ochrony zdrowia wyczerpał swoje możliwości reagowania na nowe wyzwania, co grozi jego zapaścią pod naciskiem nieuchronnych zjawisk demograficznych i epidemiologicznych” – napisali.

Dlatego – wyjaśnili – niezbędne jest podjęcie dobrze zaplanowanej, spójnej i rozłożonej na wiele lat polityki rozwoju systemu ochrony zdrowia o ewolucyjnym i strategicznym charakterze.

Poinformowali, że wizja przyszłości przedstawiona w skutkach oceny regulacji ukierunkowała projektowany dokument strategiczny na działania w sześciu głównych dziedzinach: profilaktyka i promocja zdrowia, jakość, przyjazność i efektywność świadczonych usług zdrowotnych, dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, rozwój usług cyfrowych w systemie ochrony zdrowia, kadry systemu ochrony zdrowia, a także nowoczesne technologie w sektorze zdrowia.

Wyjaśnili, że dokument w pierwszej części zawiera przedstawienie sytuacji demograficzno-epidemiologicznej ludności i przegląd systemu ochrony zdrowia w Polsce: organizację systemu ochrony zdrowia, organizację świadczeń zdrowotnych, opiekę koordynowaną i deinstytucjonalizację, profilaktykę, kadry, infrastrukturę w systemie ochrony zdrowia, technologie informatyczne, innowacje, sektor B+R w medycynie, jakość w systemie ochrony zdrowia, naukę i odpowiedź na stany nagłe.

Zaznaczyli, że w dalszej części dokumentu wskazano najistotniejsze uwarunkowania strategiczne realizacji polityki w ochronie zdrowia oraz zdefiniowano cele dla poszczególnych dziedzin.

Jeśli chodzi o pacjentów, to jako cele wskazano: zapewnienie równej dostępności do świadczeń zdrowotnych w liczbie i czasie odpowiednim do uzasadnionych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, poprawę bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej świadczeń zdrowotnych, zwiększenie zadowolenia i satysfakcji pacjenta z systemu opieki zdrowotnej oraz rozwój profilaktyki, skuteczną promocję zdrowia i postaw prozdrowotnych.

Podkreślono, że konieczne jest także wsparcie rozwoju kadr systemu ochrony zdrowia, rozwój i modernizacja infrastruktury i upowszechnienie usług cyfrowych e-zdrowia.

Autorzy uzasadnienia wskazali również na konieczność zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia i racjonalizację mechanizmów wydatkowania pieniędzy.

W zakresie opieki psychiatrycznej celem głównym jest poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem psychicznym populacji oraz zapewnienie odpowiednich warunków opieki w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego” – zaznaczyli.

Jako środek do osiągnięcia tego celu wskazali poprawę sytuacji kadrowej i jakości kształcenia w dziedzinie psychiatrii, jak również kadr innych specjalizacji, zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, promocję zdrowia psychicznego, prewencję samobójstw i zachowań autoagresywnych.

„Proponuje się, aby przepisy uchwały weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” – napisali autorzy uzasadnienia. (PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ joz/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -