Piotr Naimski

Warszawa, 14.08.2019. Pe³nomocnik rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas uroczystoœci podpisania umowy w Warszawie, 14 bm. z amerykañsk¹ firm¹ Solar Turbines na dostawê i serwis kompletu agregatów sprê¿arkowych do trzech t³oczni gazu wchodz¹cych w sk³ad Programu Baltic Pipe. (tg/dw) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.