smog

Kraków, 11.01.2021. Smog w Krakowie, 11 bm. Œredni poziom stê¿enia py³u PM10 na znacznym obszarze miasta mo¿e siêgaæ powy¿ej 150 mikrogramów na metr szeœc., co stanowi trzykrotne przekroczenie normy. Od poniedzia³ku w Krakowie i w gminach z nim s¹siaduj¹cych, do których kursuj¹ autobusy krakowskiego MPK, obowi¹zuje darmowa komunikacja. (jm) PAP/£ukasz G¹gulski

***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W poniedzia³ek ze wzglêdu na smog w Krakowie darmowa komunikacja***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.