otwarcie

£apy, 31.12.2020. Otwarcie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w £apach, 31 bm. Oddzia³ formalnie zacznie dzia³aæ o pó³nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Budowa SOR i l¹dowiska dla œmig³owców ratunkowych kosztowa³a 12,1 mln z³. 8 mln z³ z tej kwoty to œrodki z UE z programu Infrastruktura i Œrodowisko, ponad 4 mln z³ do³o¿y³ powiat bia³ostocki, który prowadzi szpital w £apach. To trzynasty SOR w regionie. (olm) PAP/Artur Reszko

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.