Krzysztof Sierak

Warszawa, 14.01.2019. Zastêpca Prokuratora Generalnego, prokurator Krzysztof Sierak podczas konferencji prasowej w Warszawie, 14 bm. Tematem konferencji by³o „Postêpowanie w sprawie ataku na Prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza”. Do ataku dosz³o 13 bm. wieczorem. Przeprowadzi³ go mê¿czyzna, który podczas odliczania do „Œwiate³ka do nieba” WOŒP wtargn¹³ na scenê. Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz ¿yje, ale jego stan jest bardzo ciê¿ki. (mr) PAP/Bart³omiej Zborowski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.