Pawe³ Mucha

Warszawa, 30.09.2020. Zastêpca szefa KPRP Pawe³ Mucha podczas wypowiedzi na mediów drugiego dnia posiedzenia Senatu w Warszawie, 30 bm. Senat zajmie siê ustaw¹ upowa¿niaj¹c¹ prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykañskiej umowy o wspó³pracy wojskowej, przewiduj¹cej zwiêkszenie liczby ¿o³nierzy USA stacjonuj¹cych w Polsce. Senatorowie bêd¹ te¿ pracowaæ nad ustaw¹ o Funduszu Medycznym. (kf) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.