PE wzywa KE, żeby nie ulegała naciskom politycznym przy ocenie krajowych planów odbudowy

Zobacz

- Reklama -

Rezolucja w sprawie bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności przekazanych dotychczas Komisji przez państwa członkowskie UE (23 do 8 czerwca) została uchwalona 514 głosami przy 163 – „przeciw” i 9 – wstrzymujących się.

Posłowie podkreślają, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest instrumentem UE o historycznym znaczeniu, który ma za zadanie nie tylko złagodzenie negatywnych skutków pandemii Covid-19, ale ma także mieć trwały wpływ na dobrobyt i wspieranie sprawiedliwego wzrostu.

Posłowie wzywają Komisję do zatwierdzania wyłącznie planów, które w pełni realizują cele i zadania, uzgodnione w rozporządzeniu w sprawie RRF oraz do niepoddawania się żadnym naciskom politycznym.

Posłowie domagają się, by Komisja dokładnie oceniła i zapewniła, że każdy z krajowych planów odbudowy skutecznie przyczynia się do realizacji sześciu uzgodnionych obszarów polityki: zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, konkurencyjności, spójności społecznej, instytucjonalnego reagowania na kryzysy i gotowości oraz na wspieranie kolejnych pokoleń, w tym edukacji i umiejętności.

Podkreślają, że plany muszą przeznaczać co najmniej 37 proc. swojego budżetu na ochronę klimatu, w tym różnorodności biologicznej, a poszanowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” jest kluczowym narzędziem wspierania zielonej transformacji.

Posłowie zwracają uwagę, że budżet przeznaczony na działania cyfrowe (20 proc.) musi przyczyniać się do transformacji cyfrowej, w tym kwestii bezpieczeństwa, strategicznych interesów UE i infrastruktury cyfrowej.

Posłowie podkreślają, że w celu zapewnienia jak największego wpływu fundusze muszą być sprawiedliwie rozdzielone między sektory, społeczeństwa, „a także z myślą o przyszłych pokoleniach i równości płci”.

Odradzają przekształcanie projektów bez rzeczywistej wartości dodanej i nalegają, aby wszystkie reformy i inwestycje były powiązane z etapami, celami i kosztami, które są istotne, jasne, szczegółowe i odpowiednio monitorowane za pomocą wspólnych wskaźników. Takie środki powinny pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji, oszustw i konfliktów interesów podczas wykorzystywania funduszy.

Wreszcie, posłowie zwracają uwagę na rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności i podkreślają, że żaden projekt nie może być sprzeczny z wartościami UE. Chcą zapewnienia, że społeczeństwo obywatelskie, partnerzy społeczni oraz władze lokalne i regionalne będą konsultowane w zakresie wdrażania i monitorowania planów, aby lepiej zaangażować odbiorców, a plany uczynić przejrzystymi.

Z Brukseli Łukasz Osiński i Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ luo/ mal/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -